หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/11

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

ไม่เกินวันละห้าสิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังคงทำการขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๗๐ ผู้ใดเปนผู้ชำระบาญชีสมาคมฤๅมูลนิธิ มีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาในมาตรา ๓๕๙ ถึง ๓๖๒ และมาตรา ๓๖๔ ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องรวางโทษดังกำหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ

ในกรณีเช่นนี้ ท่านให้นำบทมาตรา ๓๖๓ มาใช้บังคับด้วย

ประกาศมาณวันที่ ๒๑ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เปนปีที่ ๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้