หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๔
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ ๑๑
ความผิดอันเกี่ยวแก่ห้างหุ้นส่วน
บริษัท สมาคม และมูลนิธิ

มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโฆษนาหนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง ฤๅหนังสืออย่างอื่นในการชวนให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดก่อนได้จดทะเบียนหนังสือบริคณสนธิ ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินหกพันบาท

มาตรา ๓๔๒ ผู้ใดโฆษนาหนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง ฤๅหนังสืออย่างอื่นในการชวนให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดก่อนได้จดทะเบียนบริษัทนั้น ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินหกพันบาท

มาตรา ๓๔๓ ผู้ใดโฆษนาหนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง ฤๅหนังสืออย่างอื่นในการชวนให้เข้าชื่อซื้อหุ้นฤๅหุ้นกู้ โดยฝ่าฝืนขัดบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๑๐๑, ๑๑๐๓, ๑๒๒๓ ฤๅ ๑๒๓๓ ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินบาท

มาตรา ๓๔๔ ผู้ใดเปนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ฤๅสมาชิกในห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทจำกัดก็ดี สมาคมฤๅมูลนิธิก็ดี