หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

ด้วยเจตนาจะฉ้อโกง และบังอาจทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน ฤๅปลอมสมุดหนังสือ เอกสาร ฤๅหลักประกันอันมีค่า ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สมาคม ฤๅมูลนิธินั้นก็ดี ฤๅลงข้อความเท็จ ฤๅละเลยไม่ลงข้อความสำคัญในสมุดบาญชีฤๅเอกสารอย่างอื่นด้วยตนเอง ฤๅเอออวยไปด้วยในการกระทำฤๅละเลยเช่นนั้นก็ดี ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี ฤๅปรับไม่เกินห้าพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน

มาตรา ๓๔๕ ผู้ใดแสดงไขข่าวแพร่หลายฤๅโฆษณาด้วยตนเองก็ดี ฤๅยังผู้อื่นให้แสดงไขข่าวแพร่หลายฤๅโฆษณาก็ดี ซึ่งข้อแถลงความใดเปนลายลักษณอักษรฤๅบาญชีอันตนรู้ว่า เปนเท็จในข้อความอันเปนสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเจตนาจะลวงฤๅฉ้อสมาชิก ผู้ถือหุ้น ฤๅเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนฤๅบริษัทจำกัดก็ดี ฤๅด้วยเจตนาจะจูงใจให้บุคคลใดเข้าเปนหุ้นส่วนฤๅผู้ถือหุ้น ฤๅให้มอบหมายฤๅทดรองทรัพย์สินอย่างใดให้แก่ห้างหุ้นส่วนฤๅบริษัทจำกัด ฤๅให้เข้ารับประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ของห้างหุ้นส่วนฤๅบริษัทจำกัดก็ดี ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ฤๅปรับไม่เกินสามพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน