หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๖
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๔๖ ผู้ใดประกอบการค้าฤๅทำกิจการค้าขาย ใช้ชื่อฤๅญี่ห้อซึ่งมีคำว่า “จำกัด” อยู่ข้างท้าย โดยมิได้ตั้งขึ้นเปนบริษัทจำกัดโดยชอบไซร้ ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๓๔๗ ถ้าบริษัทจำกัดใดละเลยไม่ลงคำว่า “จำกัด” ไว้ที่ปลายชื่อในดวงตรา ป้ายญี่ห้อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ ฤๅเอกสารอย่างอื่นของบริษัท ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๓๔๘ ถ้าบริษัทจำกัดใดละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๑๓๘ ว่าด้วยสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินวันละยี่สิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังทำขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๔๙ ถ้าบริษัทจำกัดใดละเลยไม่ปฏิบัติการภายในเวลาอันควรให้ต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๑๔๖, ๑๒๒๘, ๑๒๓๙ ฤๅ ๑๒๔๑ ว่าด้วยการจดทะเบียน ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินวันละยี่สิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังทำขาดตกบกพร่อง