หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๕๐ ถ้าบริษัทจำกัดใดละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๑๑๖ ว่าด้วยการจำหน่ายสำเนาหนังสือบริคณสนธิ และข้อบังคับก็ดี มาตรา ๑๑๙๙ วรรคต้น ว่าด้วยการจำนวนสำเนาบาญชีงบดุลก็ดี มาตรา ๑๑๓๙ ว่าด้วยสมุดทะเบียนและบาญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปีก็ดี ฤๅมาตรา ๑๑๔๙ ว่าด้วยการแสดงจำนวนต้นทุนของบริษัทจำกัดในเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทก็ดี ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท

มาตรา ๓๕๑ ถ้าบริษัทจำกัดใดจัดซื้อหาหุ้นของตนเอง ฤๅรับจำนำหุ้นนั้นไว้โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๔๓ ก็ดี ฤๅละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๒๕ ว่าด้วยหุ้นซึ่งต้องริบก็ดี ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินสิบบาทเรียงทุก ๆ หุ้นที่ได้รับซื้อหา เก็บรักษาไว้ ฤๅขายไปโดยมิชอบนั้น

มาตรา ๓๕๒ ถ้าบริษัทจำกัดใดดำเนิรกิจการไปโดยมิได้ปฏิบัติให้ต้องตามความประสงค์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๔๘ ว่าด้วยบอกทะเบียนสำนักงาร ท่านว่า บริษัทนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินวันละยี่สิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังคงดำเนิรกิจการอยู่เช่นนั้น