หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๘
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๕๓ ในกรณีที่กล่าวมาในหกมาตราก่อนนั้น ถ้าความผิดนั้นเกิดแต่กรรมการฤๅผู้จัดการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ท่านว่า กรรมการฤๅผู้จัดการคนนั้นมีความผิด ต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ เฉภาะตนอีกโสดหนึ่งด้วย

มาตรา ๓๕๔ ถ้าใบสำคัญหุ้นฤๅใบสำคัญหุ้นกู้ชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือได้ออกไปโดยฝ่าฝืนขืนขัดบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓๔ ฤๅ ๑๒๓๔ ท่านว่า กรรมการทุกคนซึ่งลงชื่อใบสำคัญนั้น ๆ มีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินคนละพันบาท

มาตรา ๓๕๕ ถ้าการประชุมอย่างใด ๆ อันบังคับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๑ ฤๅ ๑๑๗๓ มิได้เรียกประชุมกัน ท่านว่า กรรมการของบริษัททุกคนซึ่งต้องรับผิดชอบในการขดตกบกพร่องนี้มีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่งไม่เกินวันละห้าสิบบาทเรียงรายวันไปตลอดเวลาที่ยังคงขาดตกบกพร่อง

มาตรา ๓๕๖ ถ้าเงินปันผลฤๅดอกเบี้ยได้จ่ายออกไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๐๑ ฤๅ ๑๒๐๒ ท่านว่า กรรมการของบริษัททุกคนซึ่งต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกิน