หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/7

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

ปีหนึ่ง ฤๅปรับไม่เกินสองพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน

มาตรา ๓๕๗ ถ้าทำการขาดตกบกพร่องในอันจะปฏิบัติการให้ต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา ๑๑๕๗ ว่าด้วยจดทะเบียนการตั้งกรรมการขึ้นใหม่ก็ดี มาตรา ๑๑๙๖, ๑๑๙๗ ฤๅ ๑๑๙๙ วรรคสอง ว่าด้วยบาญชีงบดุลก็ดี ฤๅมาตรา ๑๒๐๗ ว่าด้วยรายงานการประชุมและข้อมติก็ดี ท่านว่า กรรมการของบริษัททุกคนซึ่งต้องรับผิดชอบในการขาดตกบกพร่องนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินคนละพันบาท

มาตรา ๓๕๘ ถ้าออกหุ้นกู้โดยอาการอันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๒๙, ๑๒๓๐ ฤๅ ๑๒๓๒ ท่านว่า กรรมการของบริษัททุกคนซึ่งต้องรับผิดชอบในการออกหุ้นนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับไม่เกินคนละพันบาท

มาตรา ๓๕๙ ถ้ามิได้ลงประกาศโฆษนาดังบังคับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๓ ภายในเวลาอันควร ท่านว่า ผู้ชำระบาญชีทุกคนมีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่ง