หน้า:พรบ เพิ่มเติม กอ ๒๔๖๘.pdf/9

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๘
เล่ม ๔๒ น่า ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๖๓ กรรมการฤๅผู้ชำระบาญชีคนใดซึ่งพิศูจน์ได้ว่า ตนได้โต้แย้งคัดค้านต่อการที่กระทำลงฤๅการที่กระทำขาดตกบกพร่องดังกล่าวมาในมาตรา ๓๕๕ ถึง ๓๖๒ นั้นแล้ว ท่านว่า กรรมการฤๅผู้ชำระบาญชีคนนั้นหามีโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ ไม่

มาตรา ๓๖๔ กรรมการฤๅผู้ชำระบาญชีทุกคน เมื่อปฏิบัติการตามน่าที่ หากกระทำการโดยทุจริตให้เปนที่เสื่อมเสียประโยชน์ของบริษัท ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษปรับคนหนึ่งไม่เกินสามพันบาท

มาตรา ๓๖๕ ในการสอบบาญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สมาคม ฤๅมูลนิธินั้น ผู้สอบบาญชีคนใดจงใจทำรายงานเท็จก็ดี ฤๅรู้แล้วยังขืนรับรองบาญชีงบดุลฤๅบาญชีอย่างอื่นฝ่าฝืนความจริงว่าถูกต้องก็ดี ท่านว่า มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินปีหนึ่ง ฤๅปรับไม่เกินสองพันบาท ฤๅทั้งจำและปรับทั้งสองสฐาน

มาตรา ๓๖๖ สมาคมใดทำการขาดตกบกพร่องในอันจะปฏิบัติการภายในเวลาอันควรให้ต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๘๓ ฤๅ ๑๒๘๔ ว่าด้วยการจดทะเบียน ท่านว่า สมาคมนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษปรับ