หน้า:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๒๔๗๑.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๑
เล่ม ๑๒๗ หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๑

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  เมื่อมีเหตุเป็นที่เห็นว่า ได้เกิดการทำผิดทางอาชญา นอกจากความผิดฐานลหุโทษ ในที่ซึ่งกรมการอำเภอไม่อยู่และไม่อาจไปถึงได้โดยพลันไซร้ ให้นายตำรวจภูธรซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปมีอำนาจกระทำการไต่สวนชั้นต้นได้ และเพื่อการนั้น ให้มีอำนาจยึดวัตถุพะยานและออกหมายเรียกคนมาสาบานให้การเป็นพะยานทั้งในทางที่จะแสดงความผิดและความบริสุทธิของผู้ถูกสงสัย

มาตรา  เมื่อนายตำรวจภูธรกระทำการไต่สวนเสร็จแล้ว ให้รายงานเรื่องไปยังกรมการอำเภอเพื่อปฏิบัติการต่อไปตามกฎหมาย

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ทั่วพระราชอาณาเขตต์ ยกเว้นแต่ในท้องที่ซึ่งอยู่ภายในเขตต์อำนาจศาลโปรีสภาหรือในท้องที่ซึ่งได้ตั้งศาลแขวงขึ้นแล้ว

ประกาศมาณวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ เป็นปีที่ ๔ ในรัชชกาลปัจจุบัน