หน้า:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๒๔๗๕.pdf/2

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
วันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา ๒๔๗๕”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ศ. ๒๔๗๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔ ในเขตต์กรุงเทพพระมหานคร ให้ปลัดบัญชาการผู้รักษาพระนคร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ อธิบดีกรมตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้บังคับการหรือผู้กำกับการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการหรือผู้กำกับการตำรวจสันติบาล ผู้กำกับการตำรวจสรรพากร ผู้กำกับการตำรวจภูธร ผู้บังคับกองตำรวจภูธร สารวัตรตำรวจนครบาล สารวัตรหรือผู้บังคับกองตำรวจสันติบาล มีอำนาจออกหมายจับ หมายค้นบ้านเรือน และหมายเรียกพะยานได้

ในหัวเมืองนอกเขตต์กรุงเทพพระมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ อธิบดีกรมตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ผู้กำกับการตำรวจภูธร ผู้บังคับการหรือผู้กำกับการตำรวจสันติบาล สารวัตรหรือผู้