หน้า:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๒๔๗๕.pdf/3

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
วันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

บังคับกองตำรวจสันติบาล ผู้บังคับกองตำรวจภูธร ผู้บังคับกองตำรวจภูธรกองตรวจประจำภาค มีอำนาจออกหมายดั่งว่ามาในวรรคต้นทุกประการ

ถ้าผู้มีอำนาจออกหมายดั่งว่ามาแล้ว ไปกระทำการด้วยตนเองก็ให้มีอำนาจจับ ค้นบ้านเรือน และเรียกพยานไต่สวนได้ โดยไม่ต้องมีหมาย”

ประกาศมาณวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณนิติธาดา
นายกรัฐมนตรี