หน้า:พรบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง กอ ๑๒๙ (๒๔๕๓).pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๑๒๙
เล่ม ๒๗ น่า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เกิดขึ้นโดยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา  กฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ นั้น ให้ยกเลิกเสีย ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

มาตรา  ผู้ใดถืออาวุธซึ่งอาจทำให้เปนที่หวาดเสียวแก่สาธารณชน หรือมีสาตราวุธพาไปในถนนทางหลวงหรือที่ประชุมชนสาธารณสถานต่าง ๆ โดยมันมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอันชอบด้วยกฎหมายให้พาไปได้ ท่านว่า มันกระทำผิด ต้องระหว่างโทษชั้น ๑ แลให้ริบสาตราวุธนั้นเสียด้วย

แต่ความในข้อนี้หาได้หมายห้ามถึงการที่ถืออาวุธปืนไม่ประจุไปเพื่อประโยชน์ในการยิงสัตว์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นด้วยไม่

ประกาศมาณวันที่ ๑๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ๑๒๙ เปนวันที่ ๓๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้