หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๗๗ (๔).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗
(ฉะบับที่ ๔)

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗)
  • อนุวัตน์จาตุรนต์
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • เจ้าพระยายมราช
ตราไว้ณวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน