หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๐) ๒๔๘๔.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๑๓๗
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๔”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกความในหมวดที่ ๓ ความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร ของส่วนที่ ๑ ว่าด้วยความผิดประทุษฐร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักร แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ตั้งแต่มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวดที่ ๓
ความผิดฐานขบถ
ภายนอกพระราชอาณาจักร

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดกระทำการใด ๆ เพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจ