หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๐) ๒๔๘๔.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

อธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป มีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๑๐๕ ทวิ คนไทยคนใดกระทำการรบต่อประเทศ หรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศ มีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๑๐๕ ตรี ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการอุปการะแก่การปฏิบัติการรบของข้าศึก มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท

ถ้าการอุปการะนั้นเป็นการ

(๑) ทำให้ป้อม ค่าย สนามบิน ยานรบ ยานพาหนะ ทางคมนาคม สิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร อาวุธยุทธภัณฑ์ สะเบียงอาหาร อู่เรือ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดสำหรับใช้เพื่อการสงคราม เสียไป ใช้ไม่ได้ หรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึก

(๒) ยุยงทหาร ตำรวจ หรือเจ้าพนักงาน ให้ละเลยหน้าที่ ให้ขาดหนี หรือให้ละเมิดวินัย

(๓) กระทำจารกรรม นำ หรือแนะทางให้ข้าศึก หรือ

(๔) กระทำให้ข้าศึกได้เปรียบในการยุทธ