หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๐) ๒๔๘๔.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๑๓๙
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้กระทำมีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๑๐๕ จัตวา ผู้ใดรับหรือตกลงจะรับทรัพย์หรือประโยชน์อย่างใด ๆ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากต่างประเทศ เพื่อกระทำการใด ๆ อันเป็นปฏิปักข์ต่อรัฐ มีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

ผู้ให้หรือตกลงจะให้ทรัพย์หรือประโยชน์ มีความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา ๑๐๕ เบ็ญจ ผู้ใดปลอม กักไว้ ซ่อนเร้น ปิดบัง ยักย้าย หรือทำให้ศูนย์ไปซึ่งหนังสือ แบบ หรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวกับส่วนได้เสียในทางการเมืองระหว่างประเทศ มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงห้าพันบาท

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ หนังสือ หรือสิ่งใด ๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศ มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท