หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๐) ๒๔๘๔.pdf/6

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๑๔๑
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

ถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดตระเตรียมหรือพยายามกระทำความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ มีความผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดเป็นผู้สมรู้ในความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ๆ”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะอาญาปัจจุบันเกี่ยวกับความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักร อันอยู่ในหมวดที่ ๓ ของส่วนที่ ๑ ว่าด้วยความผิดประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๑๑ นั้น มีข้อความยังไม่บริบูรณ์ เช่น ในเวลารบพุ่ง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่กระทำไว้ต่อทางราชการ หรือเข้ารับผลประโยชน์จากต่างประเทศ และดำเนินการเป็นปฏิปักษ์ต่อนโยบายของรัฐ เป็นต้น ยังมิได้บัญญัติให้ถือเป็น