หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๐) ๒๔๘๔.pdf/7

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ความผิดโดยฉะเพาะ ฉะนั้น ในการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๔ นี้ เพื่อแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานขบถภายนอกพระราชอาณาจักรให้บริบูรณ์ และวางโทษให้หนักขึ้น สมกับที่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง