หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๔) ๒๔๙๔.pdf/9

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๓ กรกฎาคม ๒๔๙๔

เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๔๓
๙๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ ไม่ชำระเงิน ศาลจะสั่งให้ยึดทรัพย์สินของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อใช้เงินที่จะต้องชำระก็ได้"

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี