หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔๗ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๓๔๗ ผู้ใดใช้ชื่อหรือยี่ห้อซึ่งมีอักษรไทยว่า "บริษัท" หรือ "จำกัด" หรือ "บริษัทจำกัด" หรืออักษรต่างประเทศซึ่งมีความหมายดั่งกล่าว ไว้ในชื่อหรือยี่ห้อในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่น โดยมิได้จดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เป็นการใช้ในคำขอจดทะเบียนหรือหนังสือชี้ชวนให้เข้าชื่อซื้อหุ้น มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้ชื่อหรือยี่ห้อดั่งกล่าว"

มาตรา  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔๗ ทวิ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา

"มาตรา ๓๔๗ ทวิ บริษัทจำกัดใด นอกจากธนาคาร

(๑) ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรไทย ละเลยไม่ใช้คำว่า "บริษัท" ไว้หน้าชื่อ หรือ "จำกัด" ไว้ท้ายชื่อ ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท