หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๐.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๗๐
เล่ม ๔๔ น่า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๐

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า

โดยที่เปนการสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางบทแห่งกฎหมายลักษณอาญา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้