หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๐.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๔ น่า ๑๖๘
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้เรียกพระราชบัญญัตินี้ว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๐”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกบทบัญญัติเดิมแห่งมาตรา ๑๐๓ ในกฎหมายลักษณอาญาเสีย และให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้แทนบทบัญญัตินั้นสืบไป

“ผู้ใดยุยงผู้ซึ่งรับราชการทหาร ตำรวจนครบาล ฤๅตำรวจภูธร ให้ขาดหนีก็ดี ให้กำเริบขึ้นก็ดี ให้ละเลยไม่กระทำการตามน่าที่ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี และให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าความผิดดังระบุไว้ในวรรคก่อนนี้ได้กระทำลงโดยประสงค์จะบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของกรมกองทหาร ฤๅตำรวจนครบาล ฤๅตำรวจภูธร เสื่อมทรามลงไซร้ ท่านว่า มันผู้กระทำมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี และให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

และถ้าหากว่า การกระทำผิดดังกล่าวมาแล้วนั้นเปนส่วนหนึ่งของแผนการที่จะล้างล้มรัฐบาล ฤๅจะให้เปลี่ยนแปลงประเพณีการเมืองฤๅเศรษฐกิจ ด้วยใช้กำลังบังคับฤๅกระทำร้ายไซร้ ท่าน