หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๐.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๗๐
เล่ม ๔๔ น่า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

ถ้าหากเปนความประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนในรัฐบาล ฤๅพระราชกำหนดกฎหมาย ฤๅประเพณีของบ้านเมือง ฤๅจะบังคับใจรัฐบาล ฤๅจะข่มขู่ประชาชนก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี และให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ผู้ใดทราบความประสงค์ดังกล่าวแล้วข้างต้นนี้ และบังอาจเข้ามีส่วนด้วยในการนัดหยุดงาร ฤๅการปิดงารงดจ้าง ฤๅการหยุดการค้าขายดังกล่าวแล้วนั้น ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี และให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

๔) ผู้ใดบังคับฤๅพยายามบังคับด้วยทำให้กลัว ฤๅขู่ว่าจะทำร้าย ฤๅใช้กำลังกระทำร้ายด้วยประการใดใด ให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเปนสมาชิกในสมาคมใดใดก็ดี ฤๅให้เข้ามีส่วนในการนัดหยุดงาร ฤๅการปิดงารงดจ้าง ฤๅการนัดหยุดการค้าขาย ดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนนี้ก็ดี ฤๅให้ช่วยเหลือสมาคมฤๅช่วยเหลือในการนัดหยุดงาร ฤๅการปิดงารงดจ้าง ฤๅการนัดหยุดการค้าขาย ดังว่านั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสิบปี และให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง