หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๔.pdf/3

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๔๗๔
เล่ม ๔๘ หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

คำนึงว่า กรรมทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็นความผิดนั้นได้กระทำไว้ในประเทศต่างกันหรือไม่”

มาตรา  ให้แก้คำว่า “สิบสองขวบ” ในมาตรา ๒๔๔, ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ แห่งกฎหมายลักษณอาญา เป็น “สิบสามขวบ”

มาตรา  ให้ตัดคำว่า “อายุเกินสิบสองขวบขึ้นไป” ในมาตรา ๒๔๘ แห่งกฎหมายลักษณอาญาออกเสีย

มาตรา  ให้แก้คำว่า “สิบสี่ขวบ” ในมาตรา ๒๗๔ และมาตรา ๒๗๕ แห่งกฎหมายลักษณอาญา เป็น “สิบแปดขวบ”

ประกาศมาณวันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๔ เป็นปีที่ ๗ ในรัชชกาลปัจจุบัน