หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๕.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
เล่ม ๔๙ หน้า ๓๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลักษณะอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๕

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจะแก้ไขกฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. ๑๒๗ บางมาตราเสียใหม่