หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๕.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๙ หน้า ๓๒๖
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ถ้าเนื่องแต่การกระทำเช่นว่านี้ ได้เกิดมีภยันตรายแก่ผู้คนหรืออสังหาริมทรัพย์ดั่งว่ามาในมาตรา ๑๘๖ ไซร้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๖ นั้น

ผู้ใดได้ตระเตรียมเพื่อจะกระทำการวางเพลิงจุดเผาทรัพย์ดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๑๘๖ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี และปรับไม่เกินพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง”

มาตรา  ให้ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๒๐๓ แห่งกฎหมายลักษณอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐๓ ถ้าผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งว่าต่อไปในมาตรานี้ คือ

(๑) ปลอมเงินตรา หรือแปลงเงินตราก็ดี

(๒) เอาเงินตราซึ่งมันรู้อยู่ว่า เป็นของปลอมหรือของแปลงนั้น เข้ามาในพระราชอาณาจักรก็ดี

(๓) จำหน่ายเงินตราซึ่งมันรู้อยู่ว่า เป็นของปลอมหรือของแปลง หรือมันมีของเช่นว่านั้นไว้เพื่อจะจำหน่ายก็ดี

ท่านว่า มันต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิต และให้ปรับตั้งแต่พันบาทขึ้นไปจนถึงหมื่นบาท หรือสิบเท่าราคาเงินปลอมหรือแปลงนั้น จำนวนไหนมากกว่ากัน ให้ถือจำนวนนั้น ด้วยอีกโสดหนึ่ง”