หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๖.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายลักษณะอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๖

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายลักษณะอาชญา

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี ดั่งต่อไปนี้