หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๖.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๐ หน้า ๑๒๗
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๖”

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖๘ แห่งกฎหมายลักษณะอาชญา และใช้ความดั่งต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๖๘ ผู้ใดยังขืนเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ ทั้งที่ตนรู้ว่า สมาคมนั้นได้เลิกกันแล้วโดยคำสั่งศาล หรือโดยนายทะเบียนขีดชื่อสมาคมออกจากทะเบียน ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำและปรับทั้งสองสถาน

ผู้ใดยังขืนเป็นผู้จัดการของสมาคมเช่นนั้นอีกต่อไป ท่านว่า ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินปีหนึ่ง หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำและปรับทั้งสองสถาน”

ประกาศมาณวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรี