หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๑).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๓๘
วันที่ ๒ กันยายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๒)[1]

นริศรานุวัดติวงศ์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจะแก้ไขบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งได้แก้ไข


  1. มีคำบอกแก้ให้ตัด “ฉะบับที่ 2” ออก (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)