หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๕
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)[1]

นริศรานุวัดติวงศ์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า


  1. มีคำบอกแก้ให้แก้ “ฉะบับที่ 3” เป็น “ฉะบับที่ 2” (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)