หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญา

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)[1]

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกอัตราโทษบรรดาที่ระบุไว้ในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๒ (ความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต) แห่งกฎหมายลักษณะอาชญา และใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทจนถึงสองพันบาท


  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ บอกแก้