หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๙
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินหนึ่ง และปรับไม่เกินพันบาท

ประกาศมาณวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

อัตราโทษที่ระบุไว้ในภาค ๒ ส่วนที่ ๒ หมวดที่ ๑ (ความผิดฐานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต) แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้น เป็นดั่งนี้

มาตรา ๑๒๙ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๓๐ จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท