หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/7

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๖๑
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๓๙ จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น

มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๒ วรรค  จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหกเดือน แลให้ปรับตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๓ วรรค  จำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาท

มาตรา ๑๔๔ จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท

มาตรา ๑๔๕ จำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบสท

มาตรา ๑๔๖ จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท