หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๓-๐๙-๑๙).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Seal of the Parliament of Thailand (Outline).svg
รายงานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๑๔
(สมัยสามัญ สมัยที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๓
ฉบับสำนักการพิมพ์
ครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ สมัยที่สอง) พ.ศ. ๒๔๘๓