หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Damrong Rajanubhab seal (premortem, ver 2).svg
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๒๑
เรื่อง พิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศ พระเจ้ากรุงกัมพูชา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
ทรงแปลถอดจากภาษาเขมร
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่
พ.ศ. ๒๔๗๒
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร