หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ที่กรุงกัมพุชามีการพระราชพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศทรงราชย์ณเมืองภนมเพ็ญ พอข่าวและรูปฉายาลักษณ์เรื่องงานพิธีปรากฎในหนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพฯ ก็มีมิตรสหายหลายคนกล่าวว่า ข้าพเข้าควรจะให้แปลเรื่องพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศพิมพ์อย่างพิสดาร เหมือนเช่นเคยให้แปลเรื่องงานพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ฯ พระเจ้ากรุงกัมพุชา แจกเมื่องานปลงศพหม่อมเจ้าชายทรงวุฒิภาพและหม่อมเจ้าหญิงบันดาลสวัสดี บุตรธิดาของข้าพเจ้า มาแต่ก่อน ข้าพเจ้าได้ยินก็คำนึงมา ครั้นถึงเวลาหาเรื่องหนังสือซึ่งจะพิมพ์แจกเป็นของสนองคุณผู้รดน้ำสงกรานต์ พ.ศ. ๒๔๗๑ จึ่งนึกว่า ถ้าพิมพ์เรื่องราชาภิเษกที่กรุงกัมพุชา เห็นจะเหมาะดี ด้วยเรื่องที่พิมพ์ครั้งก่อนเป็นเรื่องงานพระศพ ก็พิมพ์แจกในงานศพ เรื่องนี้เป็นเรื่องงานมงคล สมควรจะพิมพ์แจกเนื่องกับการอำนวยพรได้ ข้าพเจ้าจึ่งขวนขวายหาหนังสือและรูปฉายาลักษณ์เรื่องงานราชาภิเษกสมเด็จพระมณีวงศมาจากกรุงกัมพุชา

ต้นฉะบับหนังสือเรื่องนี้แต่งภาษาเขมรเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งความเป็น ๒ ภาค ภาคต้นว่าด้วยระเบียบงานพระราชพิธี ภาคท้ายแสดงรายการบางอย่างอันเนื่องในพระราชพิธีโดยพิสดาร รวมพิมพ์เป็นสมุดฉะบับหลวงเล่ม ๑ ส่วนรูปต่าง ๆ นั้น ข้าพเจ้าทูลขอพระรูปสมเด็จพระมณีวงศฯ (เพราะได้คุ้นเคยกันมาแต่ก่อนทรงราชย์) ประทานพระรูปทรงเครื่องต้นมาได้ตามประสงค์รูป ๑ รูปอื่น ๆ นอกจากนั้น เจ้าพนักงานโปรเตกโตราต์