หน้า:ลัทธิฯ (๒๑) - ๒๔๗๒.pdf/4

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ครั้งนั้นเวลามีน้อยนัก มิฉะนั้น ก็จะทรง "ถอด" ประทานเอง ด้วยเหตุดังกล่าวมา เมื่อจะแปลหนังสือเรื่องราชาภิเษกอีก ครั้งนี้ข้าพเจ้าทูลให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศฯ ทรงทราบ ก็โปรดรับทรงแปลถอดประทานเองแต่ต้นจนปลายดังปรากฎอยู่ในสมุดเล่มนี้ เป็นอันสำเร็จได้ด้วยพระเมตตาและพระอุตสาหะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ประทานพระกระแสทรงปรารภมาให้ข้าพเจ้าวินิจฉัยบางข้อ คือ ข้อหนึ่งว่า ศัพท์เขมรที่ทรงคงไว้นั้น บางทีจะมีนักเรียนในสมัยนี้ไม่ได้เรียนรู้อยู่มาก เพราะเลิกใช้หนังสือจินดามุนีเป็นตำราเรียนมาเสียช้านานแล้ว ถึงกระนั้นก็ดี ศัพท์เขมร หรือที่เรียกกันมาแต่ก่อนว่า "กัมพุชภาค" ก็มีอยู่ในโคลงฉันท์กาพย์กลอนภาษาไทย อ่านพบเนือง ๆ จะคงไว้ หรือถ้าข้าพเจ้าเห็นว่า จะลำบากแก่ผู้อ่านเกินไป จะให้แปลเป็นคำไทยเช่นใช้ในปัจจุบัน ก็ตามแต่จะเห็นควร ข้อนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ศัพท์ที่เข้าใจยากก็ได้ทรงทำอธิบายหมายเลขไว้แล้ว ศัพท์เขมรที่ไม่มีอธิบายหมายเลขดู ก็มักพบเห็นในหนังสือไทยแม้จนบทกลอนที่แต่งกันทุกวันนี้บ่อย ๆ จะไม่ลำบากแก่ผู้อ่านเท่าใดนัก เอาไว้อย่างเดิมจะเป็นประโยชน์ให้ความรู้ดีกว่าแก้ไขเสีย จึ่งได้คงไว้หมดทุกแห่ง อีกข้อหนึ่ง ทรงปรารภว่า อธิบายหมายเลขซึ่งได้ประทานไว้นั้น ทรงแต่ฉะเพาะว่าด้วยศัพท์ ส่วนเนื้อความน่าจะมีอธิบายหมายเลขบางแห่ง ทรงพระดำริว่า ข้าพเจ้าควรจะทำคำอธิบาย ข้อนี้ก็ได้อนุมัติตามพระดำริ และได้ลงอักษร ด.ร. ไว้เป็นสำคัญข้างท้ายอธิบายของข้าพเจ้าทุกแห่ง