หน้า:สัญญากรุงเทพฯ กับกรุงอังกฤษเป็นทางไมตรีค้าขายกัน (๒๓๓๙).pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
หนังสือสัญญา
กรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษ
เปนทางไมตรีค้าขายกัน


Treaty
of
Friendship and Commerce
between
Great Britain and Siam.
Signed April 18, 1855. Ratified April 5, 1856.
Bangkok, Siam
Printed at the Washington Press.
By J. H. Chandler.
1856.