หน้า:สัญญากรุงเทพฯ กับกรุงอังกฤษเป็นทางไมตรีค้าขายกัน (๒๓๓๙).pdf/22

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒
 พิกัดภาษีนอกแลในที่จะเรียกเอาตามหนังสือสัญญานี้ ๚

 ข้อ  เปนพิกัดสินค้าภาษีชั้นใน ไม่ตอ้งเสียเลย เสียแต่เมื่อบันทุกลงเรือ เสียอย่างนี้ ๚ะ

งาช้าง หาบละ ๑๐ บาท
รง หาบละ บาท
นรมาต หาบละ ๕๐ บาท
กระวาน หาบละ ๑๔ บาท
เร่ว หาบละ บาท
หอยแมงภู่ หาบละ บาท
ฃนนกกระทุง หาบละ ๑๐ สลึง
หมากแห้ง หาบละ บาท
กรักขี หาบละ สลึง
๑๐ หูปลาขาว หาบละ บาท
๑๑ หูปลาดำ หาบละ บาท
๑๒ ผลกะเบา หาบละ สลึง
๑๓ หางนกยูง รอ้ยละ ๑๐ บาท
๑๔ กระดูกโฅกระบือ หาบละ ไพ
๑๕ หนังแรด หาบละ สลึง
๑๖ หนังเน่า หาบละ สลึง
๑๗ อกเต่า หาบละ บาท
๑๘ กระดองตะภาพน้ำ หาบละ บาท
๑๙ ปลิงทเล หาบละ บาท
๒๐ กะเภาะปลา หาบละ บาท
๒๑ รังนกฃน ๑๐ เอา
๒๒ ปีกนกตระเตน รอ้ยละ บาท
๒๓ สีเสียด หาบละ สลึง
๒๔ เบจี๋ หาบละ สลึง
๒๕ พุงทลาย หาบละ สลึง
๒๖ กำยาน หาบละ บาท
๒๗ เปลือกหางไหล หาบ สลึง
๒๘ เนื้อไม้ หาบละ บาท
๒๙ หนังกระเบน หาบละ บาท
๓๐ เขากวางแก่ หาบละ สลึง
๓๑ เขากวางออ่น ๑๐ เอา
๓๒ หนังกวาง รอ้ยละ บาท
๓๓ หนังทราย รอ้ยละ บาท
๓๔ เอ็นเนื้อ หาบละ บาท
๓๕ หนังโคกระบือ หาบละ บาท
๓๖ กระดูกช้าง หาบละ บาท
๓๗ กระดูกเสือ หาบละ บาท
๓๘ เขากระบือ หาบละ สลึง
๓๙ หนังช้าง หาบละ สลึง
๔๐ หนังเสือ ผืนละ สลึง