หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/5

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบกในตำแหน่งครูประจำชั้น รับเงินเดือน ๘๐ บาท

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ว่าที่นายร้อยตรี ครูประจำชั้นกรมยุทธศึกษาทหารบก รับเงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๓ เดือนละ ๘๐ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นครูประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๒ เดือนละ ๘๕ บาท

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นครูผู้ช่วยกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๒ เดือนละ ๘๕ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นครูผู้ช่วยกรมยุทธศึกษาทหารบก เงินเดือนอัตรานายร้อยตรีชั้น ๑ เดือนละ ๙๐ บาท

เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นครูผู้ช่วยประจำกรมยุทธ