หน้า:เขี้ยวแก้ว - จุลจอม - ๒๔๖๙.pdf/53

หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๕๑

เมื่อต้องสวมเสื้อกางเกงแล้ว ก็เปนพระต่อไปไม่ได้อยู่เอง

  • เรือพระที่นั่งจักรี
  • ในมัชฌันตรวิถี ทะเลอาหรับ
  • วันที่ ๒๗ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖

ศักราช ๑๐๐๐๕ สังเขปพระราชโองการ รามาธิบดีศรีสินทร ภูมินทรวเนศวร กัมพลกัมพุชาธิราช บรมราชบรมบพิตร ควรนสังเขป พระจักรวัติศรีสธินทรยโสรธร บรมราชชายามหาอัครมเหษี พระพิธรณินธรเชษเชษฐ สัทธาสาสนลิขิตตักษร สุวัณณบัตตกัมมวาจา นิพพานปัจจโยโหตุ อนาคเตกาเล จิรัฏฐตุสัทธัมโม