หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
 • ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์
 • พระนิพนธ์
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 • ฉะบับชำระใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวาย
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน
 • ในงานพระราชทานเพลิงศพ
 • คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา ตจ. รัตน ปปร
 • เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓
 • Siamese Musical Instruments
 • by
 • H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab.
With English translation.