หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้ราชบัณฑิตยสภาเลือกเรื่องหนังสือและจัดการพิมพ์เพื่อพระราชทานแจกในงานศพคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิติ) ตจ. รัตน ปปร ๔. นางสนองพระโอษฐของสมเด็จพระบรมราชินี ซึ่งไปถึงอนิจจกรรมในเวลาโดยเสด็จประพาสประเทศอินโดจีน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นเจ้าภาพงานศพนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้เลือกเรื่องหนังสือ คิดเห็นว่า งานศพคุณหญิงมโนปกรณ์ฯ คงจะมีคนไปช่วยมาก ทั้งที่เป็นไทยและเป็นชาวต่างประเทศ เพราะพระยาและคุณหญิงมโนปกรณ์ฯ มีผู้ชอบพอมากในบุคคลทั้งสองจำพวก อีกประการหนึ่ง งานศพคุณหญิงมโนปกรณ์ฯ เป็นงานพิเศษคล้ายกับงานหลวง ด้วยทรงพระมหากรุณาฯ มีผู้อนุโมทนาในพระราชกุศลอยู่แพร่หลาย คงจะมีคนไปมาก หนังสือแจกควรจะให้พอใจอ่านทั่วไปในบุคคลทุกจำพวกนั้น ๆ ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูเห็นว่า หนังสือ อธิบาย เรื่อง เครื่องมโหรีปี่พาทย์ไทย ที่ข้าพเจ้าได้แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ จะเหมาะแก่การดี ด้วยเป็นหนังสือให้ประโยชน์ในทางความรู้ แต่เมื่อพิมพ์ครั้งแรก ความที่กล่าวในเรื่อง และรูปภาพที่ทำขึ้นแสดงในครั้งนั้น ยังบกพร่อง ไม่สู้ดีนัก ถึงกระนั้น ชาวต่างประเทศก็ได้ขออนุญาตเอาหนังสือเรื่องนี้ไปแปลพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส