หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/24

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐
รูปที่ ๘ เครื่องดุริยางค์ของพวกไทยแต่โบราณ (นับแต่ข้างบนลงมา) จ้องหน่อง นอ แคน ปี่ซอ เด้ง เรไร
รูปที่ ๙ พราหมณ์ดีดพิณน้ำเต้า
หลวงเทพมุนี (เรือง รังสีพราหมณกุล)
รูปที่ ๑๐ ขับไม้
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ้น ดุริยะชีวิน) สีซอสามสาย
หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) ขับ
นายแม้น มายุสิริ ไกวบัณเฑาะว์
รูปที่ ๑๑ มโหรีเครื่องสี่ แบบกรุงศรีอยุธยา
ม.ล.เสาวรี ทินกร ดีดกระจับปี่
นางท้วม ประสิทธิกุล ตีกรับ ขับลำนำ
นางสาวชิ้น ศิลปบรรเลง สีซอสามสาย
นางสาวสาลี ยันตรโกวิท ตีทับ
รูปที่ ๑๒ มโหรีเครื่องใหญ่
นางสาวดารา นาวีเสถียร ดีดจะเข้
นางเลื่อน ผลาสินธุ์ เป่าขลุ่ย
นางสาวสมใจ นวลอนันต์ ตีระนาดเอกทอง
นางสาวเจริญ สุนทรวาทิน ตีฉิ่งขับลำนำ