หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/26

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒
นายชื้น ดุริยะประณีต ตีระนาดเอกทอง
หลวงประดิษฐไพเราะ (สอน ศิลปบรรเลง) เป่าปี่ใน
นายสอน วงฆ้อง ตีฆ้องวงใหญ่
นายพริ้ง ดนตรีรส ตีระนาดเอก
หมื่นประคมเพลงประสาน (ใจ นิตยผลิน) เป่าปี่นอก
นายสนิท ทรัพย์ประดิษฐ ตีฆ้องวงเล็ก
นายแสวง โสภา ตีระนาดทุ้ม
นายชั้น ดุริยะประณีต ตีฆ้องโหม่ง
นายผิว ใบไม้ ตีกลองทัด
นายหน่วง ดุริยะพันธ์ ตีระนาดทุ้มเหล็ก
รูปที่ ๑๕ เครื่องกลองแขก
หลวงศรีวาทิต (อ่อน โกมลวาทิน) ตีกลองแขก
หมื่นตันติการเจนจิตร (สาย ศศิผลิน) เป่าปี่ชะวา
พระประดับดุริยะกิจ (แหยม วีณิน) ตีกลองแขก
ขุนบรรจงทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสานศัพท์) ตีฆ้อง
รูปที่ ๑๖ มโหรีเครื่องสาย
นายปลั่ง วรรณเขจร สีซออู้
นายจ่าง แสงดาวเด่น ดีดจะเข้