หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/27

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓
นายเทียบ คงลายทอง เป่าขลุ่ย
นายไปล่ วรรณเขจร สีซอด้วง
นายทองต่อ กลีบชื่น ตีระนาดเอก
ขุนบรรจงทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสานศัพท์) ตีฆ้องวง
หมื่นตันตริการเจนจิตร (สาย ศศิผลิน) ตีระนาดทุ้ม
นายแก้ว โกมลวาทิน ตีโทน (ทับ)
หลวงศรีวาทิต (อ่อน โกมลวาทิน) ตีรำมนา
นายเชื้อ นักร้อง ตีฉิ่งขับลำนำ