หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/32

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Khrueang Mahori Piphat (1930, p. 32).jpg
  • รูปที่ ๕ เครื่องตีเกิดจากกรับ
  • Plate V. Instruments of percussion (Group iii).