หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/35

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Khrueang Mahori Piphat (1930, p. 35).jpg
  • รูปที่ ๘ เครื่องดุริยางค์โบราณของชนชาติไทย
  • Plate VIII. National musical instruments of the Thai.