หน้า:เครื่องมโหรีฯ - ดำรง - ๒๔๗๓ (๑).pdf/39

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
Khrueang Mahori Piphat (1930, p. 39).jpg