หน้า:เทศาภิบาล - ดำรง - ๒๔๙๘.pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
เทศาภิบาล
พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส